EKY:n pyörittämistä varten valitaan ihmisiä moniin eri virkoihin. Tänne on koottu pieni kuvaus tyypillisistä viroista ja niiden vastuualueista. Virkailijat ja hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa, jolloin päätetään myös virkojen lopullinen määrä ja muoto. Käytännössä kaikki riippuu jäsenten innokkuudesta.

Hallituksen puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tapahtumavastaava
Yrityssuhdevastaava
Koulutuspoliittinen vastaava
Sosiaalipoliittinen vastaava
Liikuntavastaava
Juhlatoimikuntavastaava
Tilavastaava

Tiedottaja

Kotisivuvastaava
Epiglottis-vastaava
Taittaja
Ympäristö- ja eläinsuojeluvastaava
Vaatevastaava
Työelämä- ja kannatusjäsenvastaava
Excu-vastaava
Juhlatoimikunta


Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa hallituksen kokouksia ja ennen kokousta tehdä esityslista käsiteltävistä asioista. Lisäksi puheenjohtaja toimii usein EKY:n edustajana sekä yhteyshenkilönä mm. Eläinlääkäriliittoon ja tiedekunnan edustajiin. Ilman puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnäoloa hallituksen kokoukset eivät ole päätösvaltaisia, joskaan puheenjohtajalla ei yksinäänkään ole päätösvaltaa. Yleensä puheenjohtajaksi siirrytään jostain muusta EKY-virasta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajaksi on EKY:ssä perinteisesti siirrytty puheenjohtajan paikalta. Vpj:n tehtävänä on muun muassa tietää, miten asiat on ennen tehty, toimia henkisenä tukena uudelle puheenjohtajalle ja tarvittaessa varsinaisen pj:n ollessa estynyt,toimia kokouksissa puheenjohtajana

Sihteeri

Toimiaksesi EKY:n sihteerinä ei sinun tarvitse käyttää jakkupukua, omistaa tekokynsiä tai taitaa edes kymmensormijärjestelmää. Sihteerin tärkeimpinä ominaisuuksina voitaneen pitää kohtalaista kuullunymmärtämistä sekä kirjoitustaitoa. Eli päätehtävänä on pitää melko vapaamuotoista pöytäkirjaa hallituksen kokouksista. Lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa EKY:lle tulevasta postista huolehtiminen sekä joulutervehdysten ja muiden onnittelukorttien lähetys. Muut mahdolliset tehtävät muotoutuvat lähinnä oman innokkuutesi mukaan. Virka on melko leppoisa, tosin mahdollisimman useaan kokoukseen osallistuminen olisi toivottavaa, koska muuten pöytäkirjanpito siirtyy jonkun muun harteille. Sihteerin virka on mitä mainioin tapa pysyä selvillä siitä, mitä EKY:ssä todella tapahtuu!

Rahastonhoitaja

EKY:n taloudenhoitaja pitää huolta EKY:n rahaliikenteestä. Taloudenhoitaja osallistuu EKY:n vuosibudjetin suunnitteluun ja seuraa sen toteutumista. EKY:n kirjanpidon ohessa esimerkiksi laskujen maksaminen, EKY:n laskujen lähettäminen ja käteisvirtojen hallitseminen kuuluvat taloudenhoitajan monimuotoiseen tehtäväkenttään. Edellämainittujen lisäksi tärkeä osa virkaa on jäsenmaksujen keruu ja sitä kautta EKY:n jäsenlistan ylläpito.

Tapahtumavastaava

EKY:n tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu perinteisesti alkukeväästä järjestettävät vuosikertabileet, preWappu ja Wappu -bileet, syksyllä Selliappro sekä muutamat sitsit lukuvuoteen. Oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan tapahtumavastaava voi edellä mainittujen ohella järkätä enemmän sitsejä, bileitä, approlippujen tilauksia (Hesarin appro, Limeksen appro, Polin appro) tai mitä vain mieleen tulee! Missään hommassa ei tarvitse yksin raataa vaan juhlatoimikunta on myös tapahtumavastaavan apuna. Pesti vaatii hyvää organisointikykyä, jänniä ideoita ja jonkinmoista kisakuntoa. Viran hyviin puoliin kuuluu, että virassa on suuressa roolissa päättämässä, millaisia bileitä järkätään. 

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan virka on perinteisesti ollut hallitusvirka. Yrityssuhdevastaavan toimenkuvaan kuuluu kokoustamisen lisäksi muun muassa sponsorirahoituksen hankkiminen erilaisiin tilaisuuksiin (kuten vuosijuhlat) sekä mainostilan myyminen esimerkiksi Epiglottis-lehteen. Yrityssuhdevastaava hoitaa myös pääasiassa neuvottelut kun yritysten kanssa tehdään erilaisia laajempia yhteistyösopimuksia. Muille ekyläisille näkyvintä toimintaa on EKY-iltojen järjestäminen, joita voi järjestää oman innokkuutensa ja kiinnostuksensa mukaan niin usein kuin haluua (yleensä kerran kuukaudessa). Tässä virassa saa tutustua alalla toimiviin yrityksiin ja niiden henkilöstöön. Aikaa viran hoitoon saa uppoamaan juuri niin paljon kuin haluaa, mutta jonkin verran organisaattorin lahjoja omaava henkilö selviää työstä suhteellisen vähällä vaivalla.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo puuhailee pääasiassa koulutukseen liittyvien asioiden parissa, niin tiedekunnassa kuin yliopistotasollakin. Tämän vastaavan paikka on luonnollisesti EKY:n hallituksessa, sillä yksi EKY:n keskeisimmistä tehtävistä on valvoa jäsenistönsä oikeuksien toteutumista tiedekunnan koulutuspolitiikassa ja ottaa tarvittaessa kantaa epäkohtiin. Kopo vastaa yhdessä halloped-vastaavan (hallopedi = hallinnon opiskelijaedustaja) kanssa tiedonkulusta tiedekunnan eri hallintoelimien opiskelijajäsenten ja EKY:n hallituksen välillä. Tarvittaessa kopo on suoraan yhteydessä esimerkiksi dekaaniin tai opintojaksoista vastaaviin opettajiin epäkohtien ja parannusehdotusten esilletuomiseksi. Tässä hommassa tutustuukin hyvin tiedekunnan henkilökuntaan, ja voi huomata, että opiskelijan ääntä kyllä kuunnellaan! Ylioppilaskuntaan kopo pitää yhteyttä esimerkiksi koulutuspoliittisen valiokunnan ja tiedekuntien opintovastaavien tapaamisten kautta. Tarvittaessa kopo voi olla yhteyksissä myös esimerkiksi HYY:n koulutuspoliittisiin sihteereihin. Kopon on hyvä myös pitää vähän silmällä, mitä yliopistomaailmassa tapahtuu, sillä monet muualla päätetyt asiat vaikuttavat myös meidän opiskeluun. Kopon työnkuva määräytyy pitkälti sen hetken ajankohtaisten opiskeluasioiden pohjalta, viime vuonna aikaa kului esimerkiksi kesäopetuskannanoton parissa.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava tunnetaan paremmin nimityksellä sopo. Sopo ajaa mitä tahansa opiskelijoiden tärkeäksi kokemaa sosiaalipoliittista etua. Sopo myös osallistuu esimerkiksi Viikin kampuksen terveystyöryhmään eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustajana ja on siten yhdessä YTHS:n ja kampuksen muiden tiedekuntien edustajien kanssa kehittämässä opiskelijoiden terveydenhuoltoa entistä toimivammaksi. Homma on mukava ja sopii kaikille, jotka haluavat saada äänensä kuuluville, ja tutustua hiukan syvällisemmin siihen, miten meistä oikein tehdään eläinlääkäreitä. Sopo osallistuu Kollegailtojen järjestämiseen ja oman mielenkiintonsa mukaan myös muiden EKY-tapahtumien järjestämiseen.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan toimeen kuuluu huolehtia ekyläisten jaksamisesta liikuttamalla heitä lukuvuoden aikana. Vastuualueeseen kuuluu ainakin vuosijuhlaviikon urheiluohjelma, pesäpallo-ottelu Sampsaa vastaan PreWappuna sekä syksyn NVM. Liikuntavastaava voi oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan järjestää muutakin urheilullista tekemistä, esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja opiskelijoille. Liikuntavastaavan pesti on antoisa ja sopivasti vastuuta antava toimi, jossa pääsee vaikuttamaan ekyläisten hyvinvointiin! Liikuntavastaava ei automaattisesti kuulu hallituksen, mutta halutessaan voi paikka sieltäkin aueta. Jos haluat vauhdikkaasti mukaan EKY:n toimintaan niin tämä virka on juuri oikea sinulle ja sopii hyvin myös ensimmäiseksi EKY-viraksi.

Juhlatoimikuntavastaava

Juhlatoimikuntavastaavan päävastuulla on tapahtumien ja juhlien järjestäminen juhlapyhinä. Vaativin ja hauskin osuus alkaa heti uuden hallitusvuoden alussa järjestämällä EKY:n vuosijuhlat, joita vietetään maalis-huhtikuun vaihteessa. Lisäksi juhlatoimikuntavastaava järjestää laskiaisen pullituksen, vapunaattona cocktail-tilaisuuden yhdessä SELLin kanssa, sekä wappuaamun piknikin Ullanlinnanmäellä yhdessä tilavastaavan kanssa. Juhlatoimikuntavastaava osallistuu myös luppoaikanaan usein tapahtumavastaavan kanssa tarjoilujen hankintaan ja delegoi tehtäviä juhlatoimikunnalle.  

Virassa saa toteuttaa itseään ja järjestää juuri sellaisia juhlia, joista on aina unelmoinut. Vuosijuhlien jälkeen juhlatoimikuntavastaavan tehtäviä jatkuu ripotellen ympäri vuotta rennolla aikataululla, jolloin usein ehtii auttamaan myös muita hallituslaisia ja osallistua monenlaiseen toimintaan. Virassa antoisinta on saada tutustua uusiin ihmisiin sekä kehittää organisointitaitojaan projektien parissa. Virka vaatii sopivasti stressinsietokykyä, järjestelmällisyyttä ja syvää halua järjestää hienot juhlat. Vuoden jälkeen huomaa olevansa tehokas delegoimaan, jakamaan vastuuta ja organisoimaan isompiakin tapahtumia.

Tilavastaava

Tilavastaavan hommia ovat Kuopiosta huolehtiminen, johon kuuluu avaimista vastaaminen, siivouksen nakitus, Kuopion varauslistat, pullojen palautus jne. Tilastaava pitää myös huolen, ettei ekyläisten tarvitse olla juhlissa kuivin suin. Lisäksi Tilavastaavan tehtäviin kuuluu auttaa tarvittaessa juhlien ja tilaisuuksien järjestämisessä, usein vastuualueeksi osuu tavaroiden kantelu tai juomamyynti. Tilavastaavaa auttaa myös juhlatoimikunta.

Tiedottaja

Tiedottajan hommaan kuuluu luonnollisesti tiedottaa EKY:n jäseniä asioista, jotka ekyläisiä jotenkin saattaisivat koskettaa. Näihin kuuluvat esim. yliopistolla ja tiedekunnassa tapahtuvat asiat sekä EKY:n omat asiat ja tapahtumat. Apuna tässä urakassa on sähköpostilista, nettisivut ja facebook-ryhmä. Tiedottaja on yleensä hallituksen jäsen, joten kokouksissa saa istua ja osallistua yhteisten asioiden hoitoon. Käytännössä ja pääasiallisesti homma on sähköpostien lähettelyä. Tässähän on kuitenkin vai oma viitseliäisyys rajana, mitä reittejä tiedotukseen haluaa käyttää ja miten niitä käyttää.

------------------------------------------------------------------

Kotisivuvastaava

Kotisivuvastaava huolehtii EKY:n nettisivujen päivittämisestä, uusien sivuille rekisteröityvien käyttäjien hyväksymisestä ja EKY:n keskuudesta poistuneiden jäsenien tunnusten poistosta. Kotisivuvastaava myös auttaa jäseniä kaikenlaisissa sisäänkirjautumiseen ja sivujen käyttöön liittyvissä pulmissa. Mikäli intoa riittää, niin kotisivuvastaava voi myös varsin vapaasti uudistaa sivujen sisältöä. Kotisivuvastaavan virassa pärjää, vaikka otsassa ei komeilisi nörttileimaa: Googlen käytöllä, kärsivällisyydellä ja edelliseltä kotisivuvastaavalta kyselemällä pääsee yllättävän pitkälle.

Epiglottis-vastaava

Epiglottisvastaava on viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Epiglottiksen eli tuttavallisemmin Epparin päätoimittaja. Epparivastaava huolehtii sisällön suunnittelusta, lehtiartikkeleiden keräämisestä ja lehden jaosta. Päämääränä on tehdä kaikkia ekyläisiä viihdyttävää kevyttä luettavaa itse kirjoittamalla ja aputoimittajia sekä kanssaopiskelijoita nakittamalla.

Kirjoitustaito on toki eduksi, mutta oikea asenne paikkaa pilkkuvirheet. Kuten kaikessa toimitustyössä, myös Epparivastaavan kannattaa olla mahdollisimman monessa mukana, jolloin mm. juttuideoiden kehittäminen EKY:n järjestämistä retkistä ja tapahtumista on huomattavasti helpompaa. Mutta esimerkiksi hallituksen kokouksissa istumista tehtävä ei varsinaisesti vaadi. Mitään aikaisempaa journalistista kokemusta hommaan ei myöskään tarvita. Päätoimittajan lisäksi toimitukseen mahtuu aputoimittajia, kuvittajia, oikolukijoita ynnä muita lehden tekemisestä innostuneita. Aputoimittajilta vaaditaan virkailijastatuksensa ylläpitoon lehtijuttu kaikkiin neljään vuodessa ilmestyvään Epiglottis-lehteen. 

Taittaja

Taittaja hoitaa päätoimittajan kanssa yhteistyössä Epparin taiton. Materiaali tulee päätoimittajalta melko valmiina, mutta ei haittaa, jos taittajakin oikolukee tekstit. Jonkinasteisista kuvankäsittelytaidoista on taiton yhteydessä myös hyötyä. Oman innostuksensa, vapaa-ajan ja osaamisensa mukaan lehden sivuja voi piristää visuaalisin kikkailuin.

Ympäristö- ja eläinsuojeluvastaava

EKY:n ympäristö- ja eläinsuojeluvastaavan tehtävä on ylläpitää ja kehittää EKY:n ympäristöaktiivisuutta sekä eläinten hyvinvointia edistävää työtä. Miten tämä tehtävä käytännössä toteutetaan on pitkälti virkailijasta itsestään kiinni. Ympäristö- ja eläinsuojeluvastaavan tehtävän suurin etu onkin se, että virkailija voi toimia oman aikataulunsa ja motivaationsa mukaisesti. Lisäksi virka antaa tilaa luovuudelle ja omien ideoiden toteuttamiselle.

Ympäristö -ja eläinsuojeluvastaava laatii vuotuisen ympäristösuunnitelman ja valvoo sen toteutumista, osallistuu HYY:n ympäristövaliokunnan kokouksiin ja koulutustapahtumiin, seuraa tiedekunnan kehitysprojekteja (tällä hetkellä IPAN eli India Project for Animals and Nature) ja vastaa EKY:n osallistumisesta kehitystyöhön ja vastaa mahdollisista EKY:n ympäristö- ja eläinsuojeluaiheisista kannanotoista. 

Vaatevastaava

Vaatevastaava huolehtii EKY:n vaatetilauksista kahdesti vuodessa sekä osallistuu Suomen NVM-vuosina t-paitojen tilaamiseen liikuntavastaavan kanssa. Vaatevastaava tilaa sovitusvaatteet ekyläisille, käsittelee tilaukset, infoaa maksamisesta ja jakaa vaatteet tilaajille. Vaatevastaavana pääsee vaikuttamaan tilattavien tekstiilien valikoimaan, vaikka perusrunko tilauksille pysyykin samana. Virka ei vaadi jatkuvaa työskentelyä läpi vuoden, vaan painottuu vahvasti kevään ja syksyn tilauskertoihin. 

Työelämä- ja kannatusjäsenvastaava

Noin kuudesosan jäsenistämme opinnot ovat pian ohi - ja sen myötä myös varsinainen jäsenyys. Mitäs sitten pitäisi tehdä? Töihin? Kannatusjäseneksi? "Mitäs sitten?" eli työelämä- ja kannatusjäsenvastaava pitää yhteyttä ammattiliittoon ja muihin työelämäyhteisöihin. Hän hoitaa eteenpäin jäsenistön työelämään liittyviä asioita ja selvittää vastauksia jäsenistöltä tulleisiin työelämäkysymyksiin. Hän toimii myös yhteyshenkilönä kannatusjäsenten ja EKyn välillä. Kannatusjäsenvastaavan tehtäviin kuuluu ylläpitää ja kehittää suhteita nykyisiin kannatusjäseniin sekä yrittää hankkia uusia.

Excuvastaava

Excuvastaavan tehtävänä on järjestää EKYläisille tutustumiskäyntejä erinäisiin kohteisiin. Hommia voi tehdä oman jaksamisensa ja innostuksensa mukaisesti. Parasta excuvastaavan tehtävässä on se, että pääset takuuvarmasti mukaan vierailuille, koska päätät aikatauluista itse! Lisäksi pääset päättämään mihin retket suuntautuvat, joten ne ovat takuulla mielenkiintoisia. Aiemmin vierailulla on käyty muun muassa Fazerilla, Tropicariossa, turkiseläintarhalla, koe-eläinkeskuksessa, Viikin löytöeläintalolla, teatterissa, spekseissä ja baletissa. Mikään ei estä sinua järjestämästä tutustumiskäytiä vaikkapa eläintarhaan ulkomaille! Oman mielenkiinnon ja jaksamisen mukaan voi myös osallistua HYY:n järjestämiin kulttuuri- ja excuvastaavien kokouksiin ja yhteisiin tapahtumiin.  

Juhlatoimikunnan jäsen

 Juhlatoimikuntalaiset auttavat juhlatoimikuntavastaavaa ja tilavastaavaa järjestämään mahtavat vuosijuhlat sekä vappuna silliaamiaisen Ullanlinnanmäellä. Lisäksi löytyy vaikka mitä sitsejä ja bileistä, mihin tarvitaan juhlatoimikunnan auttavaa kättä. Hyvä ensimmäinen virka EKY-uralla! 

Laulunjohtajat

Laulunjohtaja on vastuussa sitseillä ja vuosijuhlilla laulujen vetämisestä ja juhlan läpiviemisestä. Laulunjohtajia on kaksi ja virka on kahden vuoden mittainen. Virkaan valitaan uusi laulunjohtaja joka vuosi, jotta uusi laulunjohtaja voi toimia ensin yhdessä vanhan kanssa, ennen vetovastuun siirtymistä hänelle. Vaikka laulunjohtajan virka on ekyn alainen virka, sen valintaprosessi on hieman erilainen.

 

 

 

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top