1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Veterinärmedicinska kandidatföreningen VKF rf, Finnish Veterinary Student Association, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi ja pöytäkirjakieli on suomi. Jäljempänä puhutaan vain yhdistyksestä. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien aine- ja etujärjestönä. Yhdistys pyrkii kehittämään jäsenistönsä ammatillista vastuuntuntoa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen opinto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja, edistää heidän harrastusmahdollisuuksiaan ja puolustaa heidän taloudellisia, sosiaalisia, koulutuksellisia ja ammatillisia etujaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa Helsingin yliopiston, sen tiedekuntien ja ylioppilaskunnan sekä Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n ja sen jäsenistön kanssa. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä eri valtakunnallisiin, paikallisiin ja kansainvälisiin opiskelijajärjestöihin. 

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä kaikki Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskeluoikeuden saaneet eläinlääketieteen perustutkintoa suorittavat yksityishenkilöt. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi haluava ilmoittautuu erikseen määrättävällä tavalla yhdistyksen hallitukselle. Yhdistys voi ottaa hallituksensa päätöksellä kannatusjäseniksi eläinlääketieteen sidosryhmiin kuuluvat yksityishenkilöt, oikeuskelpoiset yhdistykset ja yritykset. 

Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsen menettää jäsenyytensä joko sen lukuvuoden lopussa, jona hän valmistuu tiedekunnasta, tai laiminlyötyään jäsenmaksunsa maksamisen 30 päivää sen erääntymisestä. Eroamis- tai erottamistilanteissa maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 

Yhdistys voi nimittää kokouksen niin päättäessä yksityishenkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön kunniajäsenekseen. 

Yhdistys voi kokouksessaan erottaa pysyvästi tai määräajaksi jäsenen, joka olennaisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai toimintaedellytyksiä. Erottamisesta on aina äänestettävä ja päätös on tehtävä yksinkertaisella enemmistöllä. Asian käsittelystä on mainittava kokouskutsussa. 


4 § Päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat. Lisäksi yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä alayhdistyksiä. Yhdistyksessä voi lisäksi toimia erilaisia valio- tai toimikuntia.

5 § Yhdistyksen kokous ja kokouskutsu

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta: syys- ja kevätkokouksen. 

Kokouskutsu, josta ilmenee kokousaika ja -paikka, on toimitettava jäsenistölle näkyvälle paikalle ja yhdistyksen sähköpostilistalle vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin. Kokouskutsussa on yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi mainittava, jos kokouksessa käsitellään jäsenmaksun määräämistä. 

Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta yhdistyksen puheenjohtaja tai puheenjohtajan estyessä yhdistyksen varapuheenjohtaja. Kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri tai kokouksen valitsema muu henkilö. Kokoukselle valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on puhe-, ääni- ja aloiteoikeus yhdistyksen kokouksissa. Aloitteet asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Kunnia- ja kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai sitä ennen. 

6 § Sääntömääräiset kokoukset 

Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden taloutta ja hallintoa. Lisäksi päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. 

Syyskokouksessa nimitetään seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallitus sekä virkailijat ja valitaan yhdistyksen inspehtori ja kuraattori. Yhdistyksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä inspehtorista ja kuraattorista määrätään tarkemmin ohjesäännöissä.

Jos mihin tahansa hallitusvirkaan on enemmän kuin yksi hakija, eikä muuten päästä yhteisymmärrykseen, toimitetaan virasta vaalit. Vaaleissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni ja tasatilanteissa ratkaisee arpa. Jos kaksi (2) jäsentä niin vaatii, vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä. 

Vaalitilanteissa äänioikeutetut jäsenet äänestävät virkaan yhden ehdokkaista. Hallituksen puheenjohtaja valitaan henkilökohtaisella vaalilla. Kukin hallituksen muista vähintään seitsemästä (7) ja enintään yhdestätoista (11) jäsenestä valitaan suhteellisella vaalitavalla ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen, toisena olevan puoli ääntä (1⁄2), kolmantena olevan yhden kolmasosan (1⁄3) ääntä ja niin edelleen. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. 

Kevätkokouksessa käsitellään ja vahvistetaan edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja tilikauden tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Lukukausien välillä vaadittu yhdistyslain mukainen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä lukukauden alettua. 

7 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen kokouksissa jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni ja tasatilanteissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallituksen kokouksesta pitää pöytäkirjaa sihteeri tai hänen ollessaan estyneenä joku muu hallituksen jäsen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa. Kokouksissa tehdyistä päätöksistä tiedotetaan jäsenistölle. Hallituksen kokoukseen ja mahdollisiin äänestyksiin voi osallistua mahdollisuuksien mukaan myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai sitä ennen. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi toimittaa tämän virkaa.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on laatia yhdistyksen talousarvio, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi tulevat asiat, ja panee täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset. Hallitus valvoo yhdistyksen sääntöjen, määräysten ja kokousten päätösten täytäntöönpanoa ja yhdistyksessä toimivia valio- ja toimikuntia. Lisäksi hallitus päättää yhdistyksen edustajat muissa järjestöissä ja kehittää yhdistyksen toimintaa.

Hallitus voi valita uuden virkailijan kesken toimikauden entisen tilalle. 

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä tai muutoin yhdistyksen taloutta koskevista asioista. Jos päätös koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta tai varallisuutta, on päätös tehtävä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 

9 § Ohjesäännöt

Hallitus voi asettaa, purkaa ja muuttaa näitä sääntöjä tarkentavia ohjesääntöjä. Ohjesäännöissä voidaan määrätä esimerkiksi vuosijuhlien järjestämisestä, yhdistyksen ja hallituksen virkojen vaatimuksista ja tehtävistä sekä tilojen käyttösäännöistä. Ohjesäännöt ja niiden purkaminen tai muuttaminen on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa 5/6 enemmistöllä ja saatettava jäsenistön tietoon viipymättä. 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko kaksi yhdessä tai joku heistä erikseen sihteerin, taloudenhoitajan tai jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa. 

11 § Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen syyskokousta. 

Tilinpäätös on laadittava viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Taloudenhoitajan allekirjoittama tilinpäätösehdotus on esitettävä hallitukselle tilinpäätöksen hyväksymistä varten. Hallituksen ja taloudenhoitajan on allekirjoitettava päivätty tilinpäätös. 

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus on esitettävä yhdistyksen kevätkokoukselle. 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa tai mikäli yhdistys lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat asiaa käsittelevän yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top